У циљу стварања услова за квалитетнији живот младих људи и њихово активно укључивање у савремене токове развоја друштва, Градска општина Палилула је донела одлуку о отварању Канцеларије за младе, у складу са Препоруком Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије.  
Циљеви Канцеларије за младе су:

  1. афирмација младих,
  2. пружање подршке иницијативама и пројектима младих,
  3. промовисање здравих стилова живота,
  4. економско оснаживање младих,
  5. неформално образовање младих,
  6. информисање младих,
  7. промовисање вредности поштовања људских права, равноправности и толеранције,
  8. превенција деструктивног понашања младих и
  9. промовисање волонтерског рада.

Канцеларија за младе учествује у изради Локалне стратегије за младе и Акционог плана за младе.Делатност Канцеларије за младе садржана је у организовању креативних радионица из различитих области, интеркултуралних радионица и радионица за усавршавање и развој личних и социјалних вештина.
Канцеларија за младе организује едукације о здравим стиловима живота, о људским правима, трафикингу, родној равноправности, екологији као и едукације у циљу професионалног усавршавања. Канцеларија за младе се бави организацијом различитих презентација и спортских активности.
Целокупна делатност Канцеларије за младе остварује се у складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије која је усвојена 9. маја 2008. године.Решењем председника  Градске опстине Палилула, за Координатора Канцеларије за младе Градске општине Палилула, од 6.11.2012. именована је ИВАНА ЈОВИЋ, студент.

e-mail: ivanica985@hotmail.com