ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА

 

Управа Градске општине Палилула има циљ да постигне потпуно задовољство грађана дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

 • ефикасно реализација постављених задатака и обраде предмета, и скраћење времена обраде предмета по захтеву корисника услуга за 10% сваке године у односу на претходну;
 • елиминисање непотребних трошкова и смањење пословних расхода за 10% сваке године;
 • повећање задовољства грађана и запослених мерено смањењем разлике у задовољству корисника услуга између задовољства у 2013. години и потпуног задовољства за 10% сваке године;
 • ефикасније спровођење задатака на решењу имовинско – правних и комуналних послова и скраћење потребног времена за извршење најважнијих активности одржавања за 10% у односу на постојеће стање сваке године кроз побољшање процеса;
 • побољшање процеса управљања, набавком кроз његову информациону подршку за 10% сваке године;
 • остваривање ТQM (total quality management) у сфери одговора на постављена питања грађана у року од 48 сати – Инфо 48;
 • оптимизација пословних процеса Градске општине – IFC пројекат за 10% сваке године.

Ради остваривања Циљева квалитета Управа Градске општине Палилула одржава и континуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008. Та иницијатива и нове које ће уследити допринеће да испунимо и превазиђемо захтеве наших грађана за пружањем услуге брзо и без грешке при свакој интеракцији.

За реализацију наведених циљева Управа Градске општине Палилула се фокусира на квалитет, брзину и трошкове како би увећало приходе. Управа Градске општине Палилула ће се при томе ослонити на своје запослене којима ће:

 • обезбедити време и остале потребне ресурсе за испуњење Циљева квалитета;
 • обезбедити образовање и обуку за методе и алате квалитета који ће им омогућити да на систематски начин побољшавају пословне процесе;
 • створити услове за тимски рад и побољшање процеса;
 • редовна обука запослених;
 • обезбедити консултанте као тренере и водиче у циљу успешнијег остваривања постављених циљева;
 • обезбедити информациону подршку побољшаних процеса.

Преиспитивање реализације политике и Циљева квалитета спроводи се једном годишње.

 

 

 

Ниш, 12.04.2013. године                  Председник Градске општине 

                                                       БОБАН ЏУНИЋ