ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Управа Градске општина Палилула испуњава све захтеве система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008.

Систем менаџмента квалитетом је саставни део пословне политике и све активности на његовом успостављању, одржавању и континуираном побољшању су усклађене са релевантном законском регулативом.

Пословним процесима управљамо отворено и искрено коришћењем знања наших запослених, метода и алата квалитета са циљем да одговоримо потребама наше организације и корисника наших услуга. Тежимо да остваримо потпуно задовољство корисника услуга.

Менаџмент подстиче све запослене да узму активно учешће у активностима побољшања процеса. Спроводимо перманентно образовање и обуку у циљу побољшања компетентности и подизања свести о значају квалитета.

Топ менаџмент успоставља политику квалитета и циљеве квалитета и редовно их преиспитује у жељи да осигура да се захтеви корисника услуга разумеју и испуњавају. Запослени се упознају са политиком квалитета како би је разумели и дали допринос остварењу нашег циља - потпуног задовољства корисника услуга. Запослени су усмерени ка остварењу циљева квалитета који воде ка сталном побољшању и оставривању циљева квалитета.

Политика квалитета је истакнута на улазима и на видним местима у нашој организацији. Политика је саопштена преко медија и свим заинтересованим странама.

Политика квалитета је обавезујућа за запослене.

 

  У Нишу,                                               Председник Градске општине

  19.07.2012. године                              Бобан Џунић