ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  ЗА 2016. ГОДИНУ
30.11.2015

На основу  члана 42. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12 и 62/13) Управа Градске општине Палилула, Бранка Радичевића 1, 18000 Ниш, тел. 018/290-608, 290-600, е-маил: info@palilula.еu, обавештава да се НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  за 2016. ГОДИНУ, налази на службеној Wеб страници оштине, www.palilula.eu

ПОЗИВАЈУ СЕ буџетски корисници, одборници, представници невладиних организација, спортских организација,савета грађана и остала заинтересована правна и физичка лица да  активно учествују у креирању и доношењу Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину.

Документ Нацрта Одлуке о буџету за 2016. годину, може се преузети на службеној Wеб страници општине, www.palilula.eu, и лично у Управи градске општине Палилула.

Све сугестије, предлози и примедбе на Нацрт  Одлуке о буџету, могу се доставити у писаној форми Управи градске општине Палилула  или  на е-маил: info@palilula.eu  најдаље до 04.12.2015.године, како би исти били размотрени до израде коначног Предлога  Одлуке о буџету.

Нацрт буџета ГО Палилула за 2016. годину